กิจกรรม

Jirung Retreats Activities

“จีรังรีทรีท” คือการบริการกิจกรรมเพื่อสุขภาพในแนวดูแลฟื้นฟูและป้องกันสาหรับผู้ที่แสวงหาชีวิตที่ยืนยาวอย่างมีความสุข ลดความทุกข์จากความเครียดและปัญหาสุขภาพ
Mindfulness (มายด์ฟูลเนส) หรือ “ความมีสติอยู่กับปัจจุบัน” เป็นหลักการที่แสดงถึงเจตจานงค์ความต้องการบริการของเรา ซึ่งมุ่งมั่นที่จะทาให้ Mind (อารมณ์ – จิตใจ – ความคิด) Body (ร่างกาย) และ Spirit (จิตวิญญาณ เช่น ความรู้แจ้ง ความหมายของชีวิต ความเชื่อ ความศรัทธา) มี “ความสมดุลและสมบูรณ์” หรือ Wellness (เวลล์เนส)

พฤกษาบาบัด (ซิกเนเจอร์) พฤกษาบาบัดคือศาสตร์การรีทรีทที่ผสมผสานภูมิปัญญาไทย วัฒนธรรมเครื่องหอมโบราณของชาวสยามและวัฒนธรรมล้านนาโบราณของพระราชชายาเจ้าดารารัศมี “สตรีศรีล้านนา” นาเหล่าพฤกษาหลากหลายสีสันและกลิ่นหอมมาใช้ในเป็นหัวใจหลักในกิจกรรมรีทรีตเพื่อส่งเสริมหลักการ Mindfulness for Wellness ผ่านกระบวนการทากิจกรรมด้วยตนเอง


กำยานปั้นคิด
กำยาน เครื่องหอมโบราณใช้ในพิธีกรรมการจุดบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ การทากายานต้องคัดสรรแต่พืชสมุนไพรชั้นดีมีกลิ่นหอมนามาปั้นเป็นรูปทรงกรวยสามเหลี่ยมแล้วนาไปตากให้แห้งก่อนนาไปจุดบูชาเพื่อให้กลิ่นและควันนาสื่อข้อความจากมิตินี้ส่งต่อไปยังมิติแห่งโลกวิญญาณ
“กายานปั้นคิด” เป็นกิจกรรมการปฏิบัติเพื่อเรียนรู้การสื่อสารในระดับของจิต ผ่านการปั้นกายานเครื่องหอมแบบโบราณจากพืชสมุนไพรที่มีกลิ่นหอมนานาชนิด กระบวนการเรียนการสอนเน้นให้เกิดกระบวนฝึกจิตด้วยตนเองผ่านการเคลื่อนไหวของกายด้วยจิตที่มุ่งมั่นเต็มเปี่ยมไปด้วยพลังแห่งศรัทธา เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของอารมณ์หรือจิตที่สั่นไหว ความไม่พอใจ ความเบื่อ ความหงุดหงิดของตนเอง และผ่อนคลายไปกับกลิ่นหอมของพืชสมุนไพรที่ใช้ทากายาน ทาให้เกิดผลของ Mindfulness for Wellness สามารถนาหลักการไปฝึกเป็นประจาทุกที่ทุกเวลาได้ด้วยตนเอง


บุหงาส่งสุข 
บุหงาราไป เครื่องหอมของชาววังโบราณทาจากดอกไม้หอมนานาชนิดนาไปบรรจุลงในภาชนะเป็นถุงเครื่องหอม หรือพัดหอม ใช้เป็นเครื่องหอมพกติดตัว ใช้ร่าห้องหรือตู้เสื้อผ้าเพื่อให้มีกลิ่นหอมดับกลิ่น นิยมมากในหญิงชาววังผู้สูงศักดิ์จนเผยแพร่มาสู่ชาวบ้านในยุคปัจจุบัน
“บุหงาส่งสุข” เป็นกิจกรรมการปฏิบัติเพื่อเรียนรู้การแบ่งบันความรักความเมตตาให้แก่ตนเองและผู้อื่น ผ่านการทา “พัดหอมบุหงาส่งสุข” ด้วยกลีบดอกไม้แห้งนานาชนิดที่ผ่านการบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์และนามาปรุงแต่งกลิ่นด้วยเครื่องหอมโบราณ ทาให้เกิดกลิ่นหอมที่ผ่อนคลายเกิดความสุข ในทุกกระบวนการสอนจะเน้นให้เกิดจิตที่มีพลังพร้อมส่งความรักความเมตตาให้แก่ตนเองและผู้อื่น ทาให้เกิดผลของ Mindfulness for Wellness ดั่งคาสอนที่ว่า “พลังแห่งความรักเมตตา ช่วยเยี่ยวยาทุกสิ่ง”


ปรุงจริตกลิ่นหอม
ปรุงจริตกลิ่นหอม เป็นกิจกรรมการเรียนรู้การทาน้าหอมแบบไทยโบราณจากกลิ่นดอกไม้นานาชนิดที่คุณเลือกเองจากจริตความชอบทาให้จิตเต็มเปี่ยมไปด้วยพลังแห่งความภูมิใจและความสุขจากกลิ่นหอมของดอกไม้ที่ชื่นชอบ ร่างกายเกิดการปรับสมดุลอารมณ์ ทาให้จิตแจ่มใส มีสมาธิ มองเห็นถึงสภาวะจิตแก่นแท้แห่งอารมณ์ (จริต) รู้ทันความต้องการของตนเอง (สติ) และเห็นความแตกต่างของอารมณ์ของผู้อื่นผ่านการเลือกปรุงแต่งกลิ่นหอมที่ต่างกัน ก่อให้เกิดผลของ Mindfulness for Wellness ดั่งกล่าวที่ว่า ”จิตเป็นนาย กายเป็นบ่าว” เมื่อจิตมีพลังรู้เท่าทันอารมณ์ลดการเกิดปัญหาสุขภาพได้


มาลาอธิษฐาน
มาลาอธิษฐาน เป็นกิจกรรมการเรียนรู้การจัดดอกไม้สดแบบโบราณล้านนา เน้นกระบวนการเรียนรู้เปิดสัมผัสด้วยใจ ผ่านจิตและสติที่มุ่งมั่นศรัทธา กลิ่นหอมของดอกไม้และสถานที่อันเต็มเปี่ยมไปด้วยพลังบริสุทธิ์งดงาม ทาให้จิตเปิดรับฟังใจของตน เคารพในความแตกต่างของผู้อื่น ผ่อนคลายร่างกายและจิตใจกับไปดอกไม้ที่สวยงาม กลิ่นหอมตามธรรมชาติ พร้อมน้อมนาดอกไม้ที่จัดถวายแด่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ตนศรัทธาเพื่อให้เกิดพลังและแรงผลักดันจากความตั้งใจจัดดอกไม้ ซึ่งผลแต่ความตั้งมั่นจะสะท้อนกลับให้ดอกไม้จัดใจเรา ดั่งคาครูท่านกล่าวไว้ว่า “มาลาอธิษฐาน คือ การจัดดอกไม้ แต่การจัดดอกไม้จะทาให้เราเกิดการจัดใจให้มีสติมีความแน่วแน่นและก่อเกิดเป็นพลังชีวิต ส่งผลให้เกิดความสาเร็จแก่ตนเองและส่วนรวม”


พลังพีรามิด
ศาสตร์แห่งพลังบาบัดด้วยพีระมิด มาใช้ในการออกแบบห้องพีระมิด 5 หลัง ซึ่งแต่ละหลังนั้นสามารถหักเหการเคลื่อนที่ของเส้นแรงแม่เหล็กให้เคลื่อนเข้าสู่ภายในพีระมิดและจัดเรียงตัวอย่างเป็นระเบียบ ในรูปลักษณ์ที่หมุนเป็นเกลียวอยู่บริเวณแกนกลางของพีระมิด เกิดเป็นแรงดึงดูดกระแสลมปราณหรือพลังอันบริสุทธิ์จากธรรมชาติไหลเข้ามาสะสมอยู่ภายในพีระมิด ช่วยในการบาบัดฟื้นฟูพลังพร้อมขับสารพิษออกจากร่างกายทาให้ร่างกายแข็งแรงสดชื่นมีชีวิตชีวา


นวดสปาธาตุสี่
การดูแลปรับสมดุลด้วยศาสตร์การดูแลสุขภาพแบบแผนไทยที่สืบทอดมายาวนานกว่า 2,500 ปี จากสมัยพุทธกาล การปรับสมดุลตาม ธาตุเจ้าเรือน ทั้งสี่ ดิน น้า ลม ไฟ ธาตุทั้งสี่ควบคุมการทางานของอวัยวะภายในร่างกาย อารมณ์ พฤติกรรม ความคิด การวินิจฉัยโรคตามหลักแพทย์แผนไทยว่าร่างกายปกติหรือไม่ จึงดูได้จากความสมดุลของธาตุทั่งสี่
จุดเด่น: ท่านวดสปาธาตุสี่ถูกคิดค้นขึ้นเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของจีรัง ผสมผสานการใช้สมุนไพรน้ามันหอมภูมิปัญญาไทยและส่วนผสมจากสมุนไพรธรรมชาติที่

 

ล้างพิษของอารมณ์  (Emotion Detoxification)
การล้างพิษของอารมณ์ที่ฝังอยู่ในจิตใต้สานึก มีอารมณ์อีกมากมายที่ไม่ได้หายไปไหนและยังฝังอยู่ในจิตใจของเรา เช่น ความขุ่นมัว ความโกธร ความเกลียด ความอิจฉาพยาบาท ความกลุ้มใจ ความวิตกกังวล ความกลัว ความหวาดระแวง และประสบการณ์อีกมากมายที่ถูกเก็บกดอัดแน่นอยู่ในจิตใต้สานึกนี้ เป็นที่ประจักษ์แน่ชัดว่าการที่มีร่างกายแข็งแรงนั้นต้องมีสุขภาพจิตหรือ "อารมณ์" ที่สมดุลปราศจากอารมณ์ลบๆ ทว่ามนุษย์เรานั้นยากที่จะใช้ชีวิตโดยที่ไม่มีความเครียด อาการนอนไม่ค่อยหลับ หงุดหงิด ฯลฯ และในที่สุดก็สั่งสมไปในจิตใจเรื่อยๆ จนก่อให้เกิดสภาวะที่ทำให้ร่างกายภูมิต้านทานตก ดังนั้น retreat ตัวนี้จึงนำกิจกรรมที่ทางจีรังคัดสรรค์และประยุกต์ขึ้นมาเพื่อช่วย "ล้าง" อารมณ์อันไม่พึงประสงค์เหล่านี้และมอบความสมดุลคืนสู่ชีวิตให้กับผู้มาทำ retreat ตัวนี้